MS Excel – przydatne skróty klawiaturowe

Trudność: 🟢 (łatwe)


Ctrl + z, Ctrl + s, Alt + PrtScn i wiele innych przydatnych skrótów klawiaturowych znajdziesz w tym poradniku. Warto zerknąć.

Użyj Ctrl + f by szybciej odnaleźć skrót klawiaturowy.

Skrót klawiaturowy Opis
zapis z plusem oznacza jednoczesne naciśnięcie wskazanych klawiszy (np. Ctrl + s) zapis z przecinkiem – klawisz po klawiszu (np. Alt + e, r)

Podgląd i drukowanie

Skrót klawiaturowy Opis
Ctrl + p lub Ctrl + Shift + F12 okno dialogowe Drukowanie
Klawisze strzałek przenoszą na stronie w powiększeniu
PAGE UP albo PAGE DOWN przenosi o jedną stronę w pomniejszeniu
Ctrl + STRZAŁKA W GÓRĘ lub Ctrl + STRZAŁKA W LEWO przenosi do pierwszej strony w pomniejszeniu
Ctrl + STRZAŁKA W DÓŁ lub Ctrl + STRZAŁKA W PRAWO przenosi do ostatniej strony w pomniejszeniu

Praca z arkuszami

Skrót klawiaturowy Opis
Shift + F11 lub Alt + Shift + F1 wstawia nowy arkusz
Ctrl + Page Down przenosi do następnego arkusza w skoroszycie
Ctrl + Page Up Przenosi do poprzedniego arkusza w skoroszycie
Shift + Ctrl + Page Down Zaznacza bieżący i następny arkusz. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy, naciśnij klawisze CTRL + PAGE DOWN lub, aby zaznaczyć inny arkusz, naciśnij klawisze CTRL + PAGE UP
SHIFT + CTRL + PAGE UP Zaznacza bieżący i poprzedni arkusz
ALT + f, r, m Umożliwia zmianę nazwy bieżącego arkusza (menu Format, podmenu Arkusz, polecenie Zmień nazwę)
ALT + e, r Przenosi lub kopiuje bieżący arkusz (menu Edycja, polecenie Przenieś lub kopiuj arkusz)
ALT + e, a Usuwa bieżący arkusz (menu Edycja, polecenie Usuń arkusz).

Przenoszenie i przewijanie w obrębie skoroszytów

Skrót klawiaturowy Opis
Klawisze strzałek Przenosi o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo.
CTRL + klawisz strzałki Przenosi do krawędzi bieżącego obszaru danych.
HOME Przenosi do początku wiersza.
CTRL + HOME Przenosi do początku arkusza.
CTRL + END Przenosi do ostatniej komórki w arkuszu, w użytym wierszu znajdującym się na samym dole użytej kolumny, znajdującej się najbardziej po prawej stronie.
PAGE DOWN Przenosi o jeden ekran w dół.
PAGE UP Przenosi o jeden ekran w górę.
ALT + PAGE DOWN Przenosi o jeden ekran w prawo.
ALT + PAGE UP Przenosi o jeden ekran w lewo.
F6 Przełącza do następnego okienka podzielonego skoroszytu (menu Okno, polecenie Podziel).
SHIFT + F6 Przełącza do poprzedniego okienka podzielonego skoroszytu.
CTRL + BACKSPACE Przewija, aby wyświetlić aktywną komórkę.
F5 Wyświetla okno dialogowe Przechodzenie do.
SHIFT + F5 Wyświetla okno dialogowe Znajdowanie.
SHIFT + F4 Powoduje powtórzenie ostatniej akcji Znajdź (tak jak polecenie Znajdź następny).
TAB Przenosi między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Przenoszenie w obrębie zaznaczonego zakresu

Skrót klawiaturowy Opis
ENTER Przenosi z góry na dół zaznaczonego zakresu.
SHIFT + ENTER Przenosi z dołu do góry zaznaczonego zakresu.
TAB Przenosi z lewej strony na prawą stronę zaznaczonego zakresu. Jeśli zaznaczono komórki w pojedynczej kolumnie, przenosi w dół.
SHIFT + TAB Przenosi z prawej strony na lewą stronę zaznaczonego zakresu. Jeśli zaznaczono komórki w pojedynczej kolumnie, przenosi w górę.
CTRL + KROPKA Przenosi do następnego rogu zaznaczonego zakresu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
CTRL + ALT + STRZAŁKA W PRAWO W zaznaczeniach niesąsiadujących przełącza do następnego zaznaczenia po prawej stronie.
CTRL + ALT + STRZAŁKA W LEWO Przełącza do następnego niesąsiadującego zaznaczenia po lewej stronie.
Klawisz END Włącza lub wyłącza tryb End.
END + klawisz strzałki Przenosi o jeden blok danych w wierszu lub kolumnie.
END + HOME Przenosi do ostatniej komórki w arkuszu w wierszu znajdującym się u samego dołu użytej kolumny znajdującej się najbardziej po prawej stronie.
END + ENTER Przenosi do komórki znajdującej się najbardziej po prawej stronie w bieżącym wierszu. Ta sekwencja klawiszy nie działa, jeśli wyłączono klawisze nawigacyjne przechodzenia (menu Narzędzia, polecenie Opcje, karta Przechodzenie).
SCROLL LOCK Włącza lub wyłącza tryb SCROLL LOCK.
HOME Przenosi do komórki w lewym górnym rogu okna.
END Przenosi do komórki w prawym dolnym rogu okna.
STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ Przewija ekran o jeden wiersz w górę lub w dół.
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Przewija o jedną kolumnę w lewo lub w prawo.

Klawisze do zaznaczania danych i komórek

Skrót klawiaturowy Opis
CTRL + SPACJA Zaznacza całą kolumnę.
SHIFT + SPACJA Zaznacza cały wiersz.
CTRL + a Zaznacza cały arkusz.
SHIFT + BACKSPACE Zaznacza tylko aktywną komórkę, jeśli zaznaczonych jest wiele komórek.
CTRL + SHIFT + SPACJA Gdy zaznaczony jest obiekt, zaznacza wszystkie obiekty w arkuszu.
CTRL + 6 Przełącza między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów i wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.
CTRL + SHIFT + * (gwiazdka) Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami). W raporcie tabeli przestawnej zaznacza cały raport tabeli przestawnej.
CTRL + / Zaznacza tablicę zawierającą aktywną komórkę.
CTRL + SHIFT + O (litera O) Zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze
CTRL + \ W zaznaczonym wierszu zaznacza komórki, które nie pasują do wartości w aktywnej komórce.
CTRL + SHIFT + | W zaznaczonej kolumnie zaznacza komórki, które nie pasują do wartości w aktywnej komórce.
CTRL + [ (nawias kwadratowy otwierający) Zaznacza wszystkie komórki, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu.
CTRL + SHIFT + { (nawias klamrowy otwierający) Zaznacza wszystkie komórki, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu.
CTRL + ] (nawias kwadratowy zamykający) Zaznacza komórki zawierające formuły, które bezpośrednio odwołują się do aktywnej komórki.
CTRL + SHIFT + } (nawias klamrowy zamykający) Zaznacza komórki zawierające formuły, które bezpośrednio lub pośrednio odwołują się do aktywnej komórki.
ALT + ; (średnik) Zaznacza widoczne komórki w bieżącym zaznaczeniu.
F8 Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się napis EXT, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.
SHIFT + F8 Dodaje do zaznaczenia inny zakres komórek; można też użyć klawiszy strzałek, aby przenieść się na początek zakresu, który ma być dodany, a następnie nacisnąć klawisz F8 i klawisze strzałek, aby zaznaczyć następny zakres.
SHIFT + klawisz strzałki Rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.
CTRL + SHIFT + klawisz strzałki Rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w którym jest aktywna komórka.
SHIFT + HOME Rozszerza zaznaczenie do początku wiersza.
CTRL + SHIFT + HOME Rozszerza zaznaczenie do początku arkusza.
CTRL + SHIFT + END Rozszerza zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).
SHIFT + PAGE DOWN Rozszerza zaznaczenie o jeden ekran w dół.
SHIFT + PAGE UP Rozszerza zaznaczenie o jeden ekran w górę.
END + SHIFT + KLAWISZ STRZAŁKI Rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w którym jest aktywna komórka.
END + SHIFT + HOME Rozszerza zaznaczenie do ostatniej użytej komórki w arkuszu (dolny prawy róg).
END + SHIFT + ENTER Rozszerza zaznaczenie do ostatniej komórki w bieżącym wierszu. Ta sekwencja klawiszy nie działa, jeśli włączono klawisze nawigacyjne przechodzenia (menu Narzędzia, polecenie Opcje, karta Przechodzenie).
SCROLL LOCK + SHIFT + HOME Rozszerza zaznaczenie do komórki w lewym górnym rogu okna.
SCROLL LOCK + SHIFT + END Rozszerza zaznaczenie do komórki w prawym dolnym rogu okna.

Klawisze do wprowadzania, edytowania, formatowania i obliczania

Skrót klawiaturowy Opis
Naciśnij klawisz F2, aby edytować komórkę, włącz tryb NUM LOCK, a następnie naciśnij następujące klawisze, używając klawiatury numerycznej:  
ALT + 0162 Symbpol centa
ALT + 0163 Symbol funta szterlinga
ALT + 0165 Symbol yena
ALT + 0128 Symbol €
pALT + u Symbol €
   

Wprowadzanie i obliczanie formuł

Skrót klawiaturowy Opis
F2 edycja komórki
BACKSPACE Na pasku formuły usuwa jeden znak po lewej stronie.
ENTER Kończy wpis do komórki z komórki lub z paska formuły.
CTRL + SHIFT + ENTER Wprowadza formułę jako formułę tablicową.
ESC Anuluje wpis do komórki lub paska formuły.
SHIFT + F3 W formule wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.
CTRL + a Gdy punkt wstawiania jest po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.
CTRL + SHIFT + a Gdy punkt wstawiania jest po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wstawia nazwy argumentów i nawiasy.
F3 Wkleja zdefiniowaną nazwę do formuły.
ALT + = (znak równości) Wstawia formułę autosumowania za pomocą funkcji SUMA.
CTRL + SHIFT + ” (cudzysłów) Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.
CTRL + ‘ (apostrof) Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.
CTRL + ` (pojedynczy lewy cudzysłów) Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek a wyświetlaniem formuł.
F9 Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.
SHIFT + F9 Oblicza aktywny skoroszyt.
CTRL + ALT + F9 Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.
CTRL + ALT + SHIFT + F9 Sprawdza ponownie formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Edytowanie danych

Skrót klawiaturowy Opis
F2 Edytuje aktywną komórkę i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki.
ALT + ENTER Rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.
BACKSPACE Edytuje komórkę, a następnie ją czyści lub usuwa poprzedni znak w aktywnej komórce w trakcie edycji jej zawartości.
DELETE Usuwa znak na prawo od punktu wstawiania lub usuwa zaznaczenie.
CTRL + DELETE Usuwa tekst do końca wiersza.
F7 Wyświetla okno dialogowe Pisownia.
SHIFT + F2 Edytuje komentarz komórki.
ENTER Kończy wpis do komórki i zaznacza następną komórkę poniżej.
CTRL + z Cofa ostatnią akcję.
ESC Anuluje wpis do komórki.
CTRL + SHIFT + z Gdy wyświetlane jest narzędzie Autokorekta tagów inteligentnych, cofa lub wykonuje ponownie ostatnią automatyczną poprawkę.

Wstawianie, usuwanie i kopiowanie komórek

Skrót klawiaturowy Opis
CTRL + c Kopiuje zaznaczone komórki.
CTRL + c, a potem natychmiast kolejne CTRL + c Wyświetla Schowek pakietu Microsoft Office (wielokrotne kopiowanie i wklejanie).
CTRL + x Wycina zaznaczone komórki.
CTRL + v Wkleja zaznaczone komórki.
DELETE Usuwa zawartość zaznaczonych komórek.
CTRL + ZNAK MINUS Usuwa zaznaczone komórki.
CTRL + SHIFT + ZNAK PLUS  

3.5.   Formatowanie danych

Skrót klawiaturowy Opis
ALT + ‘ (apostrof) Wyświetla okno dialogowe Styl.
CTRL + 1 Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.
CTRL + SHIFT + ~ Stosuje format liczbowy Ogólne.
CTRL + SHIFT + $ Stosuje format Walutowe z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach).
CTRL + SHIFT + % Stosuje format Procentowe bez miejsc po przecinku.
CTRL + SHIFT + ^ Stosuje format Wykładnicze z dwoma miejscami po przecinku.
CTRL + SHIFT + # Stosuje format Data z dniem, miesiącem i rokiem.
CTRL + SHIFT + @ Stosuje format Czas z godzinami i minutami, a także symbolami AM lub PM.
CTRL + SHIFT + ! Stosuje format Liczbowe z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.
CTRL + b Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.
CTRL + i Stosuje lub usuwa formatowanie kursywą.
CTRL + u Stosuje lub usuwa formatowanie podkreśleniem.
CTRL + 5 Stosuje lub usuwa formatowanie przekreśleniem.
CTRL + 9 Ukrywa zaznaczone wiersze.
CTRL + SHIFT + ( (nawias otwierający) Odkrywa wszelkie ukryte wiersze w zaznaczeniu.
CTRL + 0 (zero) Ukrywa zaznaczone kolumny.
CTRL + SHIFT + ) (nawias zamykający) Odkrywa wszelkie ukryte kolumny w zaznaczeniu.
CTRL + SHIFT + & Stosuje obramowanie z konturem do zaznaczonych komórek.
CTRL + SHIFT + _  

Korzystanie z karty Obramowanie w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Skrót klawiaturowy Opis
Naciśnij klawisze Ctrl + 1, aby wyświetlić to okno dialogowe.  
Alt + u Stosuje lub usuwa górne obramowanie.
Alt + d Stosuje lub usuwa dolne obramowanie.
Alt + n Stosuje lub usuwa lewe obramowanie.
Alt + p Stosuje lub usuwa prawe obramowanie.
Alt + z Jeśli zaznaczono komórki w wielu wierszach, stosuje lub usuwa separator poziomy.
Alt + e Jeśli zaznaczono komórki w wielu kolumnach, stosuje lub usuwa separator pionowy.
Alt + n Stosuje lub usuwa obramowanie ukośne biegnące do dołu.
Alt + n Stosuje lub usuwa obramowanie ukośne biegnące w górę.

Korzystanie z formularzy danych (menu Dane, polecenie Formularz)

Skrót klawiaturowy Opis
STRZAŁKA W DÓŁ Przenosi do tego samego pola w następnym rekordzie.
STRZAŁKA W GÓRĘ Przenosi do tego samego pola w poprzednim rekordzie.
TAB i Shift + TAB Przenosi do każdego z pól w rekordzie, a następnie do każdego z przycisków poleceń.
ENTER Przenosi do pierwszego pola następnego rekordu.
Shift + ENTER Przenosi do pierwszego pola poprzedniego rekordu.
PAGE DOWN Przenosi do tego samego pola o dziesięć rekordów dalej.
Ctrl + PAGE DOWN Rozpoczyna nowy, pusty rekord.
PAGE UP Przenosi do tego samego pola o dziesięć rekordów wstecz.
Ctrl + PAGE UP Przenosi do pierwszego rekordu.
HOME lub END Przenosi na początek lub koniec pola.
Shift + END Rozszerza zaznaczenie do końca pola.
Shift + HOME Rozszerza zaznaczenie do początku pola.
STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO Przenosi o jeden znak w lewo lub w prawo w polu.
Shift + STRZAŁKA W LEWO Zaznacza znak po lewej w polu.
Shift + STRZAŁKA W PRAWO Zaznacza znak po prawej w polu.

Filtrowanie zakresów (menu Dane, polecenie Autofiltr)

Skrót klawiaturowy Opis
Alt + STRZAŁKA W DÓŁ W komórce zawierającej strzałkę listy rozwijanej wyświetla listę Autofiltr bieżącej kolumny.
STRZAŁKA W DÓŁ Zaznacza następny element na liście Autofiltr.
STRZAŁKA W GÓRĘ Zaznacza poprzedni element na liście Autofiltr.
Alt + STRZAŁKA W GÓRĘ Zamyka listę Autofiltr bieżącej kolumny.
HOME Zaznacza pierwszy element (Wszystkie) na liście Autofiltr.
END Zaznacza ostatni element na liście Autofiltr.
ENTER Filtruje zakres na podstawie elementu wybranego z listy Autofiltr.

Pokazywanie, ukrywanie i tworzenie konspektu danych

Skrót klawiaturowy Opis
Alt + Shift + STRZAŁKA W PRAWO Grupuje wiersze lub kolumny.
Alt + Shift + STRZAŁKA W LEWO Rozgrupowuje wiersze lub kolumny.
Ctrl + 8 Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.
Ctrl + 9 Ukrywa zaznaczone wiersze.
Ctrl + Shift + ( (nawias otwierający) Odkrywa wszelkie ukryte wiersze w zaznaczeniu.
Ctrl + 0 (zero) Ukrywa zaznaczone kolumny.
Ctrl + Shift + ) (nawias zamykający) Odkrywa wszelkie ukryte kolumny w zaznaczeniu.

2 komentarze do “MS Excel – przydatne skróty klawiaturowe”

Możliwość komentowania została wyłączona.